سامانه پژوهشی – بررسی تاثیر چهار هفته تمرین پلیومتریک با و بدون مصرف مکمل۹۲ Q10 بر عملکرد …

– آزمودنیها از سلامت جسمانی برخوردار بودند.– رعایت توصیههای تغذیه ای– ابزاراندازهگیری وآزمون از روایی لازم بر خوردار بودند.۱-۷٫ محدودیتهای پژوهش۱-۷-۱٫ محدودیتهای قابل کنترلسن (دامنه سنی ۱۸ تا ۲۴)، جنس (زن) و رشته تحصیلی( سال …