بررسی اثرات جیره های حاوی آویشن، گل‌گاو زبان و سین‌بیوتیک بر عملکرد …

۰۰۰۱/۰ ۰۰۰۱/۰ ۰۰۱۲/۰ اثر متقابل تیمار و زمان ۰۰۰۱/۰ ۷۹/۰ ۰۰۹/۰ میانگین‌های با حروف غیر مشابه تفاوت معنی‌دار با یکدیگر دارندSEM= Standard Error Of Meanse خطای استاندارد میانگین هاP= سطح معنی دار جدول تجزیه واریانس ۴-۴-تاثیر …

بررسی اثرات جیره های حاوی آویشن، گل‌گاو زبان و سین‌بیوتیک بر عملکرد …

کربوهیدرات ۹/۶۳ گرم الیاف ۲۴ گرم خاکستر ۲/۱۳ گرم ۳-۴-۲- تیمارها و تکرارهای آزمایشیقبل از انتقال جوجه‌ها به واحدهای آزمایشی، قفس‌ها با استفاده از اعداد تصادفی به تیمارهای آزمایشی اختصاص یافتند. این آزمایش در قالب …