دسته بندی علمی – پژوهشی : شناسایی و اولویت بندی عوامل حیاتی موفقیت در صنعت روانکارهای ایران- قسمت …

ANP بر خلاف AHP امکان بازخورد و بررسی روابط درونی میان معیارها را فراهم می کند. فصل سومروش تحقیق۱-۳ مقدمهراههای دستیابی به شناخت متعدد است و یکی از منابع مهم شناخت روش علمیاست. (سرمد و …