پویایی های ورشکستگی بانک ها در ایران- قسمت ۴۹

که مقدار آن با گرایش  و  به سوی بی نهایت ، به سمت توزیع نرمال استاندارد میل می کند . به منظور ایجاد یک آماره  استاندارد ، ایم ، پسران و شین ارزشهای  و  مربوط به این مقادیر را محاسبه …

پویایی های ورشکستگی بانک ها در ایران- قسمت ۲

اطلاعات نا‌متقارن در بازارهای مالی به ویژه در نظام بانکی در خصوص وضعیت وام گیرندگان، گزینش نامناسب، اعطای تسهیلات به افراد ریسک پذیر باعث افزایش مطالبات معوق بانک می‌گردد. در مشتریانی که نتوانند به موقع …

علمی : بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر بهبود عملکرد سیستم بانکی کشور طی سالهای …

نمودار ۴-۸- رابطه رگرسیونی پایانه فروش و تسهیلات بانکی جدول ۴-۱۰ نشان می دهد که با توجه به آماره F که دارای مقدار ۲۷٫۴۷ می باشد در سطح احتمال ۱% و با اطمینان ۹۵% بین …