فایل – تاثیر برنامه های بازاریابی اجتماعی سازمان هلال احمر بر نگرش مردم به …

۳) پیش آزمون: با آزمون پیام‌ها و مواد تولید شده در گروه مخاطب، نقایص آن برطرف می‌شود.۴) مداخله: برنامه به صورتی که طراحی شده، اجرا می‌شود.۵) ارزشیابی و پس خوراند: تاثیرات اجرای برنامه بر گروه …