بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر بهبود عملکرد سیستم بانکی کشور طی سالهای ۱۳۹۰ …

بسیاری از آزمونهای آماری بر مبنای نرمال بودن توزیع دادهها بنا نهاده شدهاند و با این پیش فرض به کار میروند که توزیع دادههای آن جامعه از توزیع نرمال پیروی مینماید. بنابراین تحلیلگر لازم است …

بررسی ارتباط بین ظرفیت شناختی با بهبودی توانائی حساسیت پذیری دست به دنبال …

نتایج جدول ۴-۳-۳-۳، نشان میدهد که متغیر”سن”، پیشبینی کننده معنیدار حساسیت پذیری کارکردی، هستند. ضریب استانداردشده رگرسیون برای متغیر ” سن ” برابر با ۰٫۲۸۳–b= است که در سطح ۰٫۰۰۱>P معنی دار میباشد.معادله پیشبینی نمره …

بررسی ارتباط بین ظرفیت شناختی با بهبودی توانائی حساسیت پذیری دست به …

۰٫۲۴۱ ۳٫۷۱۹ ۰٫۰۰۰ زمان واکنش ۰٫۸۷۹- ۰٫۳۸۰ ۰٫۲۲۳- ۲٫۳۱۵- ۰٫۰۲۲ نتایج جدول ۴-۳-۱-۹، نشان میدهد که متغیرهای”توجه انتخابی “، “حافظه کوتاهمدت”، “توانائی بینائی-فضائی” و “زمان واکنش” پیشبینی کنندههای معنیدار حس شناخت لمسی هستند. ضریب استانداردشده …

بررسی ارتباط بین ظرفیت شناختی با بهبودی توانائی حساسیت پذیری دست به …

۰٫۲۸۳ ۰٫۳۳۲ ۳٫۴۸۳ ۰٫۰۰۱ توانائی بینائی-فضائی ۲٫۱۱۱ ۰٫۰۰۵ ۰٫۲۸۰ ۴٫۲۱۴ ۰٫۰۰۰ زمان واکنش ۲٫۴۴۶- ۰٫۸۴۰ ۰٫۲۷۵- ۲٫۹۱۴- ۰٫۰۰۴ نتایج جدول ۴–۱۳-۶، نشان میدهد که متغیرهای”توجه انتخابی “، “توانائی بینائی-فضائی” و “زمان واکنش” پیشبینی کنندههای معنیدار …

دسترسی متن کامل – بررسی ارتباط بین ظرفیت شناختی با بهبودی توانائی حساسیت پذیری دست به دنبال آسیب …

۱۳۰ ۱۹٫۱۸۴۶ ۴٫۷۵۵۷۱ ۰٫۴۱۷۱۰ ۴-۳) آمار تحلیلی: در این بخش، نتایج مربوط به آزمونهای مورد استفاده، همراه با نتایج معنیدار و غیر معنیدار هر فرضیه، مورد بررسی قرار میگیرند. این بخش شامل سه قسمت میباشد. …

پژوهش – بررسی ارتباط بین ظرفیت شناختی با بهبودی توانائی حساسیت پذیری دست به دنبال آسیب …

طراحی با مکعبها ۳٫۴۱۶ ۰٫۰۰۱ ۰٫۱۴۶ ۲٫۹۹۴ ۰٫۰۰۳ نتایج جدول ۴-۳-۱-۳، نشان می دهد که متغیرهای”زمان واکنش” ، “توجه انتخابی” و “توانائی بینائی-فضائی” پیشبینی کنندههای معنیدار حس لمس-فشار هستند. ضریب استانداردشده رگرسیون برای متغیر “زمان …