دسته بندي علمی – پژوهشی : پویایی های ورشکستگی بانک ها در ایران- قسمت ۴۵

درمحاسبه واریانس جامعه با توجه به مشاهدات مربوط به سری زمانی، واریانس بدست آمده از مشاهدات بر تعداد داده ها منهای تعداد پارامترها تقسیم می شود. درحالیکه در داده های تلفیقی داریم: که معمولا در این حالت …

دسترسی متن کامل – بررسی ارتباط بین ظرفیت شناختی با بهبودی توانائی حساسیت پذیری دست به دنبال آسیب …

۱۳۰ ۱۹٫۱۸۴۶ ۴٫۷۵۵۷۱ ۰٫۴۱۷۱۰ ۴-۳) آمار تحلیلی: در این بخش، نتایج مربوط به آزمونهای مورد استفاده، همراه با نتایج معنیدار و غیر معنیدار هر فرضیه، مورد بررسی قرار میگیرند. این بخش شامل سه قسمت میباشد. …