دسترسی به منابع مقالات : بررسی نقش واسطه ای عدالت سازمانی در رابطه بین رهبری تحول گرا و گیفیت …

باشد(Ambrose.2002:806).تعریف عملیاتی متغیرهاکیفیت زندگی کاریبرای بررسی این متغیر از سوالات ۱ تا ۲۱ پرسشنامه با مقیاس فاصله ای طیف لیکرت و از طریق میزان کیفیت شرایط کاری کارمندان و تسهیلات و ملزومات لازم برای بهبود محیط …

سایت مقالات فارسی – نقش مدیران، کارکنان و مشتریان در ایجاد ارزش- قسمت ۴۱

NFI شاخص برازش هنجار شده بیشتر از ۹/۰ ۹۹۵/۰ NNFI شاخص برازش هنجار نشده بیشتر از ۹/۰ ۹۹۷/۰ CFI شاخص برازش مقایسه‌ای بیشتر از ۹/۰ ۹۹۹/۰ منبع: یافته‌های تحقیق۴-۶- جمع‌بندی فصل چهارمدر این فصل تجزیه …