منابع مقالات علمی : بررسی سرمایه اجتماعی درون برون گروهی در فضای مجازی با تاکید بر دهمین انتخابات …

الگو ردیف هدف از مشارکت سیاسی در قالب رفتار انتخاباتی، حفظ و بقا نظام سیاسی است. رفتار انتخاباتی افراد به عنوان یک رفتار سیاسی، متاثر از ساختار اجتماعی(خانواده، طبقه اجتماعی) و سیاسی(فرهنگ سیاسی) جامعه است. …

سامانه پژوهشی – بررسی سرمایه اجتماعی درون برون گروهی در فضای مجازی با تاکید بر …

شبکه های اجتماعی آنلاین / سرمایه اجتماعی برون گروهی مای اسپیس، فیس بوک و استحکام پیوندهای اینترنتی : شبکه های اجتماعی آنلاین و سرمایه اجتماعی برون گروهی ادکینز(۲۰۰۹) ۳ ۳-۲ مبانی نظری :این تحقیق مشتمل …

بررسی سرمایه اجتماعی درون برون گروهی در فضای مجازی با تاکید بر دهمین انتخابات …

برقراری ارتباط سیاسی با نخبگان سیاسی حاکم و غیر حاکم؛اعمال نظر مستقیم و مخفی(رای دادن)از بعد برگزارکنندگان :کسب مشروعیت سیاسی؛باقی ماندن در قدرت، در حال و آینده.ب) کارکردهای پنهان از بعد انتخاب شوندگان : – …

سامانه پژوهشی – بررسی سرمایه اجتماعی درون برون گروهی در فضای مجازی با تاکید …

از دیدگاه کارکردگرایی، می توان رفتار انتخاباتی افراد را رفتار سیاسی متاثر از ساختار اجتماعی و سیاسی جامعه آنها دانست که برای شناسایی این ساختار ها نیازمند مطالعه عوامل دخیل در فرایند اجتماعی شدن، نظیر …

بررسی سرمایه اجتماعی درون برون گروهی در فضای مجازی با …

میزان تعهد پذیری فرد.عوامل مادی یا محاسبه نفع اقتصادی در امر مشارکت انتخاباتیمنافع شخصی بر مبنای برداشت فرد از مسائل موجود در مشارکت انتخاباتی؛برآورد هزینه های احتمالی بر مبنای منافع و تلاش برای به حداقل …