بررسی تأثیر مؤلفه‌های کیفیت عملکرد از منظر مشروعیت بر رضایت والدین دانش آموزان …

جدول ۵-۱ نتایج آزمون فرضیه‌ها با استفاده از ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون ۱۰۵فهرست اشکالعنوان صفحهشکل ۲-۳- مدل عمومی رضایت/ عدم رضایت ۵۴شکل ۲-۴- مدل مفهومی بر اساس ضریب همبستگی اسپیرمن ۹۲شکل ۴-۱- مدل مفهومی …