بررسی حالت های گذرای راکتور VVER1000 بوشهر با استفاده از کد PARCS- …

 شکل ‏۲‑۱:چینش مجتمع های سوخت در سیکل اول کاری راکتور[۱]شکل ‏۲‑۲ چینش بانک های کنترلی در قلب VVER-1000[1] کد PARCS :معرفی کد PARCS :یک کد نوترونیک برای پیش بینی رفتار قلب راکتور هسته ای در حالت …

سامانه پژوهشی – بررسی حالت های گذرای راکتور VVER1000 بوشهر با استفاده از کد PARCS- قسمت …

جدول ‏۴‑۳: محدوده تغییرات متغییر ها در حالت Cold 59جدول ‏۴‑۴:تعداد شاخه ها در حالت Cold 59جدول ‏۴‑۵ : تعداد شاخه ها در حالت Cold برای بازتابنده ۶۰جدول ‏۴‑۶:محدوده تغییر متغییرها در حالت HZP 60جدول …

پژوهش – بررسی حالت های گذرای راکتور VVER1000 بوشهر با استفاده از کد PARCS- قسمت ۴

شکل ‏۵‑۲۰: اختلاف PPF محاسبه شده توسط PARCS و آلبوم برای شرایط Teff=70.0 eff.day, H10 = 80%, N = 75%Nnom 80شکل ‏۵‑۲۱:میزان کل راکتیویته موجود در قلب در ۱% قدرت نامی ۸۲شکل ‏۵‑۲۲:میزان راکتیویته اعمال …