توزیع میزان فشار کف پایی و ارتباط آن با شدت نوروپاتی- …

استفاده از هر گونه وسایل کمکی در راه رفتن.داشتن زخم پا در زمان بررسی.داشتن آرتروپاتی شارکو.سابقه آمپوتاسیون اندام تحتانی.مصرف دارو جهت درمان نوروپاتی۳- ۹٫ مکان و زمان انجام مطالعهاین مطالعه در دو بیمارستان دکتر شریعتی …