علمی : بررسی و ارزیابی ترافیک و حمل و نقل شهری با توجه به …

– لغزنده بودن پلهای فلزی محل عبور عابر پیاده – عرض کم محل عبور عابر پیاده– شیب زیاد– لغزنده بودن محل عبور– پیوستگی به پیادهرو با جداول– وجود نرده یا زنجیر بین پیادهرو و خیابان …