منابع مقالات علمی : روش های علامه مجلسی در رفع اختلاف و تعارض در احادیث فقهی کتاب مرآه …

۳-۲-۲-۲- حمل بر سبب صدور روایات ۸۹۳-۲-۲-۲-۱- اعتقاد به لزوم توجه به سبب صدور حدیث ۸۹۳-۲-۲-۲-۲-فواید شناخت سبب صدور حدیث ۹۰۳-۲-۲-۲-۳-نمونه: داستان ذبح کدو ۹۳۳-۲-۲-۳-حمل فعل امر بر استحباب و فضیلت ۹۴۳-۲-۲-۳-۱-غسل روز جمعه ۹۴۳-۲-۲-۳-۲- …

دسترسی به منابع مقالات : بررسی رابطه بین اهرم مالی و مدیریت سود واقعی شرکتهای پذیرفته شده در …

هلی و پالپو[۵۳] (۱۹۹۳) در جهت طرفداری از مدیریت سود فرصت طلبانه استدلالی دارند . برای مثال غیرهم محور بودن مدیران وسهامداران را محرکی می دانند که مدیران از انعطاف های فراهم شده توسط اصول پذیرفته …