نقد جامعه شناختی در دیوان اشعار سید اشرف الدین گیلانی نسیم شمال- قسمت …

مملکت آباد گردد بشنو و باور مکن (همان، ۵۸۸)فصل سومبحث و بررسی۳ـ۱ـ مضامین اشعار نسیم شمالمشروطیت یکی از غنیترین لحظههای تاریخ ایران است که با ظهور عقاید، باورها و اندیشههای نو مسیر تاریخ جامعه را …