آثار قرارداد ارفاقی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی- قسمت ۶

۱- دادخواست اعتراض: دادخواست اعتراض بایستی ظرف هفت روز از تاریخ انعقاد قرارداد ارفاقی تقدیم دادگاه صالح گردد. دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوی اعتراض، دادگاه صادرکننده حکم ورشکستگی می باشد. در حقوق فرانسه، فرصت …

جستجوی مقالات فارسی – بررسی ارتباط بین ظرفیت شناختی با بهبودی توانائی حساسیت پذیری دست به دنبال …

M خطاها ۴۶/۲ ۱۶/۱ ۶۸/۰ ۷۷/۰ SD میانگین تحصیلات نمونه ۲/۱۳ (۱/۳) سال.تست کلمات رنگی استروپ، ابزاری برای سنجش توجه انتخابی و نادیده گرفتن محرک ها از سوی آزمودنی است. در این تکلیف، به آزمودنی …