مقاله علمی با منبع : بررسی تاثیر مدیریت دانش (KM) بر موفقیت مدیریت ارتباط مشتری (CRM) اثرات عوامل …

«مشتری‌گرایی» به عنوان ویژگی سطح رویی (ظاهری) شخصیتی کارکنان برای برآورده سازی نیازهای مشتریان در زمینه شغلی تعریف می‌شود. (هنینگ، ثورا[۱۲۶]، ۲۰۰۴، ۴۶۱).و بعضی کارکنان ممکن است بهتر از بقیه کار کنند چون آن‌ها با …

علمی : بررسی تأثیر مؤلفه‌های کیفیت عملکرد از منظر مشروعیت بر رضایت والدین دانش آموزان …

۳-۴- حجم نمونه و روش نمونه‌گیریحجم نمونه با استفاده از نرم‌افزارG-Power، ۳۸۴ نفر به‌ دست‌آمده است و به دلیل احتمال عدم بازگشت پرسشنامه‌ها و دلایل دیگر، ۱۰ درصد علاوه بر تعداد نمونه به ‌دست‌آمده، یعنی …

تحقيق – بررسی تأثیر مؤلفه‌های کیفیت عملکرد از منظر مشروعیت بر رضایت والدین دانش آموزان دبیرستان‌های غیرانتفاعی دخترانه …

کیفیت پیامدها کامرون، وتن (۱۹۸۳) و چنگ و دیگران (۱۹۹۷) هدف محور مشروعیت داشتن فقدان مسئله منبع-درونداد رضایتمندی فرایندی یادگیری سازمانی بنابراین مطابق با موارد ذکرشده، در تحقیق حاضر به بررسی مؤلفه‌هایی از کیفیت عملکرد …