تأثیر هیپنوتیزم و تمرین بدنی بر اکتساب و یادداری مهارت یک خم …

الف) دور ریختن احساس‌های ناخوشایند مربوط به تجارب آسیب‌زای گذشته؛ بدون شک هر فردی به خصوص ورزشکار داری تجارب تلخ و شیرینی است. متاسفانه تجارب شیرین به راحتی از ذهن ورزشکار محو می‌شود،ولی تجارب تلخ …

پژوهش – رابطه ی شیوه های فرزند پروری و ویژگی های شخصیت با تاب …

۴- خوش بینی: اعتقاد راسخ به اینکه آینده میتواند بهتر باشد،‌ احساس امید و هدفمندی و باور به اینکه میتوانند زندگی و آینده خود را کنترل کنند و موانع احتمالی نمیتواند آنها را متوقف سازد.۵- همدلی: تاب آورها …

دسترسی به منابع مقالات : رابطه ی شیوه های فرزند پروری و ویژگی های شخصیت با تاب آوری …

۲-۱-۳-۳ الگوی بامریند ………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۷۲-۲ ویژگیهای شخصیت ……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۸۲-۲-۱ تعاریف ویژگیهای شخصیت …………………………………………………………………………………………….. ۱۸۲-۲-۲ عوامل به وجود آورنده شخصیت ……………………………………………………………………………………….. ۱۹۲-۲-۳ ساختار شخصیت ………………………………………………………………………………………………………………… ۲۰۲-۲-۴ تاریخچه نظریه عاملی شخصیت ………………………………………………………………………………………… ۲۱۲-۲-۵ نظریههای شخصیت ……………………………………………………………………………………………………………. ۲۲۲-۲-۵-۱ …