دسترسی به منابع مقالات : بررسی نقش واسطه ای عدالت سازمانی در رابطه بین رهبری تحول گرا و گیفیت …

باشد(Ambrose.2002:806).تعریف عملیاتی متغیرهاکیفیت زندگی کاریبرای بررسی این متغیر از سوالات ۱ تا ۲۱ پرسشنامه با مقیاس فاصله ای طیف لیکرت و از طریق میزان کیفیت شرایط کاری کارمندان و تسهیلات و ملزومات لازم برای بهبود محیط …

توزیع میزان فشار کف پایی و ارتباط آن با شدت نوروپاتی- …

استفاده از هر گونه وسایل کمکی در راه رفتن.داشتن زخم پا در زمان بررسی.داشتن آرتروپاتی شارکو.سابقه آمپوتاسیون اندام تحتانی.مصرف دارو جهت درمان نوروپاتی۳- ۹٫ مکان و زمان انجام مطالعهاین مطالعه در دو بیمارستان دکتر شریعتی …