شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر سلامت اداری

  صنایع  به عنــــوان اساس و زیربنای توسعه  اقتصادی جامعه، پس از امور دفاعی بیشترین سرمایه در گردش  را به خود اختصاص می دهد. از آنجایی که بخش قابل توجهی از زندگی ما به عنوان …

بررسی سرمایه اجتماعی درون برون گروهی در فضای مجازی با تاکید …

ولکوک سرمایه اجتماعی را به سه نوع تقسیم نموده است :۱- سرمایه اجتماعی درون گروهی، با پیوستگی قوی شناخته می شود، مانند پیوستگی های میان اعضای خانواده یا میان اعضای یک گروه قومی.۲- سرمایه اجتماعی …