پژوهش – آثار قرارداد ارفاقی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی- قسمت ۴

ب) قرارداد ارفاقی- عقد طبق این نظریه عملیات ارفاقی که بر اساس توافق مدیون و طلبکاران ایجاد می شود. یک قرارداد است که دارای طبیعت خاص خود می باشد. حقوقدانان فرانسه طرفدار این نظریه می …

روش شناسی مجمع البحرین طریحی در بکارگیری روایات- قسمت ۲۱

۲۶-ثقفی،ابراهیم بن محمد بن سعید بن هلال. الغارات(ط – القدیمه). به کوشش: عبد الزهرا حسینی.قم: دارالکتاب الاسلامی.اول: ۱۴۱۰ ق.۲۶-جزائرى، نعمت الله بن عبدالله‏.النورالمبین فی قصص الانبیاء و المرسلین( للجزائری). قم‏: مکتبه آیه الله المرعشی النجفی‏. …

بررسی رابطه بین اهرم مالی و مدیریت سود واقعی شرکتهای پذیرفته شده در بورس …

نمونه تحقیق ۸۰ جدول شماره (۳-۱) : انتخاب نمونه با توجه به مراتب فوق، جامعه آماری تحقیق شامل ۸۰ شرکت است. از سوی دیگر، دوره زمانی تحقیق از سال ۱۳۸۹ لغایت ۱۳۹۳ در نظر گرفته …