پژوهش دانشگاهی – طراحی یک سیستم خبره به منظور انتخاب مناسب‌ترین روش تصمیم‌گیری چندمعیاره با توجه …

هر چه جریان خالص گزینه‌ای بیشتر باشد آن گزینه بهتر است، بنابراین: (‏۳-۳۱) وقتی  به این معنی است که گزینه‌های زیادی وجود دارند که تحت همه معیارها مغلوب گزینه a هستند و وقتی که  به این معنی است که …

بررسی ارتباط بین ظرفیت شناختی با بهبودی توانائی حساسیت پذیری دست به …

۰٫۲۴۱ ۳٫۷۱۹ ۰٫۰۰۰ زمان واکنش ۰٫۸۷۹- ۰٫۳۸۰ ۰٫۲۲۳- ۲٫۳۱۵- ۰٫۰۲۲ نتایج جدول ۴-۳-۱-۹، نشان میدهد که متغیرهای”توجه انتخابی “، “حافظه کوتاهمدت”، “توانائی بینائی-فضائی” و “زمان واکنش” پیشبینی کنندههای معنیدار حس شناخت لمسی هستند. ضریب استانداردشده …

بررسی ارتباط بین ظرفیت شناختی با بهبودی توانائی حساسیت پذیری دست به …

۰٫۲۸۳ ۰٫۳۳۲ ۳٫۴۸۳ ۰٫۰۰۱ توانائی بینائی-فضائی ۲٫۱۱۱ ۰٫۰۰۵ ۰٫۲۸۰ ۴٫۲۱۴ ۰٫۰۰۰ زمان واکنش ۲٫۴۴۶- ۰٫۸۴۰ ۰٫۲۷۵- ۲٫۹۱۴- ۰٫۰۰۴ نتایج جدول ۴–۱۳-۶، نشان میدهد که متغیرهای”توجه انتخابی “، “توانائی بینائی-فضائی” و “زمان واکنش” پیشبینی کنندههای معنیدار …

دسترسی متن کامل – بررسی ارتباط بین ظرفیت شناختی با بهبودی توانائی حساسیت پذیری دست به دنبال آسیب …

۱۳۰ ۱۹٫۱۸۴۶ ۴٫۷۵۵۷۱ ۰٫۴۱۷۱۰ ۴-۳) آمار تحلیلی: در این بخش، نتایج مربوط به آزمونهای مورد استفاده، همراه با نتایج معنیدار و غیر معنیدار هر فرضیه، مورد بررسی قرار میگیرند. این بخش شامل سه قسمت میباشد. …

پژوهش – بررسی ارتباط بین ظرفیت شناختی با بهبودی توانائی حساسیت پذیری دست به دنبال آسیب …

طراحی با مکعبها ۳٫۴۱۶ ۰٫۰۰۱ ۰٫۱۴۶ ۲٫۹۹۴ ۰٫۰۰۳ نتایج جدول ۴-۳-۱-۳، نشان می دهد که متغیرهای”زمان واکنش” ، “توجه انتخابی” و “توانائی بینائی-فضائی” پیشبینی کنندههای معنیدار حس لمس-فشار هستند. ضریب استانداردشده رگرسیون برای متغیر “زمان …

سامانه پژوهشی – بررسی ارتباط بین ظرفیت شناختی با بهبودی توانائی حساسیت پذیری دست به دنبال آسیب اعصاب محیطی …

۸ َ۱۲۰ َ۱۲۰-۷۶ َ۷۵-۵۶ َ۵۵-۴۱ َ۴۰-۱ ۹ َ۱۲۰ َ۱۲۰-۷۶ َ۷۵-۵۶ َ۵۵-۴۱ َ۴۰-۱ حداکثر نمره :۵۱۳-۶-۶) خرده آزمون فراخنای ارقامفراخنای ارقام یک آزمون حافظه کوتاه مدت و توجه به شمار میرود. آزمودنی باید اطلاعات شنیداری را …

سايت مقالات فارسی – بررسی ارتباط بین ظرفیت شناختی با بهبودی توانائی حساسیت پذیری دست به دنبال …

در سال ۲۰۰۸، بوندر[۴۰۸] و همکارانش در یک مطالعه آینده نگر به بررسی ارتباط بین نتایج بهبود حسی و توانائی های شناختی در افرادی که ترمیم عصب محیطی داشتند، پرداختند. آزمون های مورد استفاده در این …