دسترسي به منابع مقالات : بررسی و ارزیابی ترافیک و حمل و نقل شهری با توجه به نیازهای معلولان و …

۰٫۳۵۶** ۰٫۰۰۱ ۴ مشارکت نکردن و درگیر نشدن معلولان و جانبازاندر فعالیتهای متنوع شهری ۰۵۱۴** ۰٫۰۰۶ ۵ گوشه نشینی، انزوا و افسردگی معلولان ۰٫۵۸۶** ۰٫۰۰۵ در سطح اطمینان ۹۹ درصد چنانچه مطابق با نتایج حاصل …

بررسی و ارزیابی ترافیک و حمل و نقل شهری با توجه به نیازهای …

– تعریض خطکشی عابر پیاده در محلهای مورد نیاز– رعایت شیب استاندارد پل– استفاده از بتن و یا سیمان برای جلوگیری از لغزندگی پیادهرو– برداشتن جدولهای بین پیادهرو و خیابان در محل خطکشی عابرپیاده– برداشتن …

دسته بندي علمی – پژوهشی : بررسی و ارزیابی ترافیک و حمل و نقل شهری با توجه به نیازهای …

مناسب سازی سیستم حمل و نقل عمومی به ویژه تاکسی و اتوبوس ویژه معلولین. ارتقای سطح فرهنگ عمومی جامعه و به ویژه رانندگان در برخورد با معلولان. آموزش رانندگان وسایل حمل و نقل عمومی در …

سامانه پژوهشی – بررسی و ارزیابی ترافیک و حمل و نقل شهری با توجه به نیازهای معلولان …

درکوش، سعید.(۱۳۸۹|).درآمدی به اقتصاد شهری، مرکز نشر دانشگاهی،تهران. دفترتحقیقات و معیارهای فنی. (۱۳۶۳).طراحی مسکن برای معلولین، نشر سازمان برنامه و بودجه، تهران. راسخی، حمیدرضاو نادرپور،حسین.(۱۳۸۹). مدلسازی تخصیص ناوگان اتوبوسرانی شهری با استفاده از شبکه های …

بررسی و ارزیابی ترافیک و حمل و نقل شهری با توجه به …

شرایط در محدوده پارک جنگلی آبیدر بهنسبت مطبوبتر از دو منطقه دیگر است؛ یعنی وضع موجود ترافیک در محدوده پارک جنگلی آبیدر به سمت یک میل میکند. با توجه به فرمول  نتایج حاصل گردیده در …

علمی : بررسی و ارزیابی ترافیک و حمل و نقل شهری با توجه به …

– لغزنده بودن پلهای فلزی محل عبور عابر پیاده – عرض کم محل عبور عابر پیاده– شیب زیاد– لغزنده بودن محل عبور– پیوستگی به پیادهرو با جداول– وجود نرده یا زنجیر بین پیادهرو و خیابان …

جستجوی مقالات فارسی – بررسی و ارزیابی ترافیک و حمل و نقل شهری با توجه به نیازهای …

نامناسب بودن و عدم وجود پارکینگ ویژه معلولین ۶۱٫۵ ۶۶٫۷ ۷۹٫۵ تسلط وسایل نقلیه بر معلولین هنگام استفاده از فضاهای شهری بهویژه پیادهروها ۵۸٫۹ ۷۱٫۸ ۶۹٫۲ وضعیت نابهنجار دستفروشها، مغازهدارها و مبلمان شهری در فضاهای …

بررسی و ارزیابی ترافیک و حمل و نقل شهری با توجه به نیازهای …

– ۴۰٫۵۱ ۱۷٫۹۵ ۴۱٫۵۴ وضعیت پیاده روهای پارک جنگلی آبیدر ۲۷٫۱۸ ۲۶٫۶۷ ۲۵٫۶۴ ۲۰٫۵۱ وضعیت پیاده روهای پارک ملت ۱۵٫۳۸ ۳۳٫۳۳ ۳۳٫۳۳ ۱۷٫۹۵ ارزیابی پارکینگهای موجود در فضاهای شهریبایستی برای معلولین و جانبازان برای داشتن …

بررسی و ارزیابی ترافیک و حمل و نقل شهری با توجه به نیازهای معلولان و …

وضعیت پارکینگ پارک جنگلی آبیدر – ۲۳٫۰۸ ۲۵٫۶۴ ۴۶٫۱۵ وضعیت پارکینگ پارک ملت – – – – ارزیابی سیستم حمل و نقل عمومی شهری                                                                               برای افرادی با مشکلات و محدودیتهای حرکتی که نیاز به کمک گرفتن …