بررسی سرمایه اجتماعی درون برون گروهی در فضای مجازی با تاکید بر دهمین انتخابات …

برقراری ارتباط سیاسی با نخبگان سیاسی حاکم و غیر حاکم؛اعمال نظر مستقیم و مخفی(رای دادن)از بعد برگزارکنندگان :کسب مشروعیت سیاسی؛باقی ماندن در قدرت، در حال و آینده.ب) کارکردهای پنهان از بعد انتخاب شوندگان : – …

سامانه پژوهشی – بررسی سرمایه اجتماعی درون برون گروهی در فضای مجازی با تاکید …

از دیدگاه کارکردگرایی، می توان رفتار انتخاباتی افراد را رفتار سیاسی متاثر از ساختار اجتماعی و سیاسی جامعه آنها دانست که برای شناسایی این ساختار ها نیازمند مطالعه عوامل دخیل در فرایند اجتماعی شدن، نظیر …