بررسی تاثیر استرس شغلی و بی تفاوتی سازمانی بر عملکرد کارکنان مطالعه موردی …

مقدمه ۷۸۱-۴ توصیف ویژگی های جمعیت شناختی اعضای نمونه ۷۸۱-۱-۴ جنسیت ۷۹۲-۱-۴ سطح تحصیلات ۸۰۳-۱- ۴ سابقه خدمت ۸۱۲-۴ آمار توصیفی متغیرها و ابعاد تحقیق ۸۲۳-۴ آمار استنباطی ۸۳۱-۳-۴ ضریب همبستگی بین متغیرهای پژوهش ۸۳۲-۳-۴ …