بررسی ارتباط بین ظرفیت شناختی با بهبودی توانائی حساسیت پذیری دست به دنبال …

نتایج جدول ۴-۳-۳-۳، نشان میدهد که متغیر”سن”، پیشبینی کننده معنیدار حساسیت پذیری کارکردی، هستند. ضریب استانداردشده رگرسیون برای متغیر ” سن ” برابر با ۰٫۲۸۳–b= است که در سطح ۰٫۰۰۱>P معنی دار میباشد.معادله پیشبینی نمره …

بررسی ارتباط بین ظرفیت شناختی با بهبودی توانائی حساسیت پذیری دست به …

ج ـ ب هزارم ثانیه ۵۵=۲۳۰-۲۸۵ ۲-۶-۵-۱-۱-۳) ماهیت پردازش زنجیره‌ای و پردازش موازییک کارخانه ماشین‌سازی تمام اتوماتیک را به عنوان مدلی از پردازش اطلاعات در نظر بگیرید. برخی از مراحل ماشین‌سازی به طور همزمان و …

سايت مقالات فارسی – بررسی ارتباط بین ظرفیت شناختی با بهبودی توانائی حساسیت پذیری دست به دنبال …

در سال ۲۰۰۸، بوندر[۴۰۸] و همکارانش در یک مطالعه آینده نگر به بررسی ارتباط بین نتایج بهبود حسی و توانائی های شناختی در افرادی که ترمیم عصب محیطی داشتند، پرداختند. آزمون های مورد استفاده در این …

سامانه پژوهشی – مقایسه تاثیر دو نوع تمرین گیرنده عمقی بر حس وضعیت مفصل زانو بازیکنان زن بسکتبال- …

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری۱-۵ مقدمهدر این فصل ابتدا خلاصه تحقیق ارائه شده و سپس در بخش بحث و بررسی به مقایسه نتایج به دست آمده دراین تحقیق با سایر تحقیقات و همچنین …

مقایسه تاثیر دو نوع تمرین گیرنده عمقی بر حس وضعیت مفصل زانو بازیکنان …

تاثیر تمرین بر کاهش نرخ آسیب های اندام تحتانی مندل بام و همکارانش[۶۴] (۲۰۰۵م) در یک تحقیق طولی ۲ ساله که روی ۱۰۴۲ ورزشکار زن را انجام شد، تاثیر تمرینات عصبی عضلانی را در جلوگیری از …

مقایسه تاثیر دو نوع تمرین گیرنده عمقی بر حس وضعیت مفصل زانو بازیکنان …

بین کندیلی تیبیا متصل می شود. لیگامان داخلی نزدیکتر به قسمت پشت مفصل زانو دورتر از جلوی آن قرار می گیرد. این لیگامان نوار صاف پهنی است که از بالا به اپی کندیل داخلی استخوان …