سامانه پژوهشی – مقایسه تاثیر دو نوع تمرین گیرنده عمقی بر حس وضعیت مفصل زانو بازیکنان زن بسکتبال- …

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری۱-۵ مقدمهدر این فصل ابتدا خلاصه تحقیق ارائه شده و سپس در بخش بحث و بررسی به مقایسه نتایج به دست آمده دراین تحقیق با سایر تحقیقات و همچنین …