سامانه پژوهشی – بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر بهبود عملکرد سیستم بانکی کشور طی سالهای …

فرضیه فرعی سوم از فرضیه اصلی اول: بررسی تاثیر تعداد پایانه های فروش بر حجم سپرده های بانکیبین تعداد پایانه فروش و میزان سپرده های بانکی رابطه معناداری وجود ندارد = H0بین تعداد پایانه فروش و …