رابطه تاب آوری و هوش معنوی با سلامت روان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی …

اختصاصیمعنایی[۷۹]متمایز کنندهکنترل کننده خود[۸۰]کمیمادی[۸۱]عقل غیراختصاصی[۸۲]نمادین[۸۳]متحدکننده[۸۴]شکوفاکننده خود[۸۵]کیفیمعنویشهود[۸۶] در این قسمت فصل دوم بعد از بررسی هوش معنوی و نظریه های مربوط به آن، به بررسی مفهوم تاب آوری پرداخته می گردد. مفهوم تاب آوری تاب آوری …

پژوهش – بررسی تاثیر برند بر تعهد سازمانی شواهدی از صد برند برتر ایران- قسمت …

فرصت برای پیشرفتسرپرست: توانائی های سرپرست برای نشان دادن علاقه و توجه به کارکنان. این زیر متغیر با ۳ گویه به شرح زیر سنجیده می شود:شایستگی سرپرستمیزان در دسترس بودندخالت در کارهمکاران: حدی که همکاران، …