پویایی های ورشکستگی بانک ها در ایران- قسمت ۲

اطلاعات نا‌متقارن در بازارهای مالی به ویژه در نظام بانکی در خصوص وضعیت وام گیرندگان، گزینش نامناسب، اعطای تسهیلات به افراد ریسک پذیر باعث افزایش مطالبات معوق بانک می‌گردد. در مشتریانی که نتوانند به موقع …

پویایی های ورشکستگی بانک ها در ایران

 دوم؛ بانک توانایی مالی شرکت‌ها را برای اخذ وام بررسی نموده و در صورت لزوم بر مصرف آن نظارت می‌نماید. در این حالت نیز هزینه‌های بررسی و نظارت بدلیل اینکه صرفاً توسط بانک انجام می‌شود کاهش …

امکان سنجی توسعه تجارت الکترونیک در بخش صادرات محصولات کشاورزی شهرستان ایرانشهر و …

کشورهای با درآمد بالا کشورهای با درآمد متوسط کشورهای با درآمد کم – ظرفیت‌سازی‌برای نوآوری– گسترش‌بازارهای‌بین‌المللی-تمایل‌به‌اعطای‌نمایندگی‌ها – توسعه فروش‌های منطقه ای– نظارت بر توزیع بین‌المللی– توسعه علامت و مارک تجاری– هزینه روی D Z R …

علمی : بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر بهبود عملکرد سیستم بانکی کشور طی سالهای …

نمودار ۴-۸- رابطه رگرسیونی پایانه فروش و تسهیلات بانکی جدول ۴-۱۰ نشان می دهد که با توجه به آماره F که دارای مقدار ۲۷٫۴۷ می باشد در سطح احتمال ۱% و با اطمینان ۹۵% بین …

سامانه پژوهشی – بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر بهبود عملکرد سیستم بانکی کشور طی سالهای …

فرضیه فرعی سوم از فرضیه اصلی اول: بررسی تاثیر تعداد پایانه های فروش بر حجم سپرده های بانکیبین تعداد پایانه فروش و میزان سپرده های بانکی رابطه معناداری وجود ندارد = H0بین تعداد پایانه فروش و …