تحقيق دانشگاهی – نقد جامعه شناختی در دیوان اشعار سید اشرف الدین گیلانی نسیم شمال- …

…به توچه همه رنجبران درمحنندوقت مردن فقرا بی کفنند اهل بازار به بیت الحزنندنوحه بنیاد مکن الولو مییاد بچه جون دادمکن الولو می یاد …تو کجا صحبت صلحیه کجاقصه آن زن علویه کجا قدرت نطق …