سامانه پژوهشی – بررسی و ارزیابی ترافیک و حمل و نقل شهری با توجه به نیازهای …

۰٫۰۰۳ ۰٫۰۶۳ ۰٫۰۱۴ ۰٫۰۶۳ پارک ملت ۰٫۰۰۳ ۰٫۰۵۰ ۰٫۱۷۱ ۰٫۲۸۵ ۰٫۰۰۳ ۰٫۰۳۸ ۰٫۰۱۴ ۰٫۰۳۸ میزان فاصله هر گزینه تا ایده آل مثبت و منفیاکنون باید ایده آلهای مثبت و منفی را برای هر شاخص محاسبه …

بررسی و ارزیابی ترافیک و حمل و نقل شهری با توجه به نیازهای …

– تعریض خطکشی عابر پیاده در محلهای مورد نیاز– رعایت شیب استاندارد پل– استفاده از بتن و یا سیمان برای جلوگیری از لغزندگی پیادهرو– برداشتن جدولهای بین پیادهرو و خیابان در محل خطکشی عابرپیاده– برداشتن …

بررسی و ارزیابی ترافیک و حمل و نقل شهری با توجه به …

شرایط در محدوده پارک جنگلی آبیدر بهنسبت مطبوبتر از دو منطقه دیگر است؛ یعنی وضع موجود ترافیک در محدوده پارک جنگلی آبیدر به سمت یک میل میکند. با توجه به فرمول  نتایج حاصل گردیده در …

دسترسي به منابع مقالات : بررسی و ارزیابی ترافیک و حمل و نقل شهری با توجه به نیازهای معلولان و …

۰٫۳۵۶** ۰٫۰۰۱ ۴ مشارکت نکردن و درگیر نشدن معلولان و جانبازاندر فعالیتهای متنوع شهری ۰۵۱۴** ۰٫۰۰۶ ۵ گوشه نشینی، انزوا و افسردگی معلولان ۰٫۵۸۶** ۰٫۰۰۵ در سطح اطمینان ۹۹ درصد چنانچه مطابق با نتایج حاصل …

دسته بندي علمی – پژوهشی : بررسی و ارزیابی ترافیک و حمل و نقل شهری با توجه به نیازهای …

مناسب سازی سیستم حمل و نقل عمومی به ویژه تاکسی و اتوبوس ویژه معلولین. ارتقای سطح فرهنگ عمومی جامعه و به ویژه رانندگان در برخورد با معلولان. آموزش رانندگان وسایل حمل و نقل عمومی در …

سامانه پژوهشی – بررسی و ارزیابی ترافیک و حمل و نقل شهری با توجه به نیازهای معلولان …

درکوش، سعید.(۱۳۸۹|).درآمدی به اقتصاد شهری، مرکز نشر دانشگاهی،تهران. دفترتحقیقات و معیارهای فنی. (۱۳۶۳).طراحی مسکن برای معلولین، نشر سازمان برنامه و بودجه، تهران. راسخی، حمیدرضاو نادرپور،حسین.(۱۳۸۹). مدلسازی تخصیص ناوگان اتوبوسرانی شهری با استفاده از شبکه های …

علمی : بررسی و ارزیابی ترافیک و حمل و نقل شهری با توجه به …

– لغزنده بودن پلهای فلزی محل عبور عابر پیاده – عرض کم محل عبور عابر پیاده– شیب زیاد– لغزنده بودن محل عبور– پیوستگی به پیادهرو با جداول– وجود نرده یا زنجیر بین پیادهرو و خیابان …

بررسی و ارزیابی ترافیک و حمل و نقل شهری با توجه به نیازهای …

– ۴۰٫۵۱ ۱۷٫۹۵ ۴۱٫۵۴ وضعیت پیاده روهای پارک جنگلی آبیدر ۲۷٫۱۸ ۲۶٫۶۷ ۲۵٫۶۴ ۲۰٫۵۱ وضعیت پیاده روهای پارک ملت ۱۵٫۳۸ ۳۳٫۳۳ ۳۳٫۳۳ ۱۷٫۹۵ ارزیابی پارکینگهای موجود در فضاهای شهریبایستی برای معلولین و جانبازان برای داشتن …

دسته بندي علمی – پژوهشی : بررسی و ارزیابی ترافیک و حمل و نقل شهری با توجه به نیازهای معلولان و جانبازان …

بحث:وضع موجود ترافیک شهری از دیدگاه معلولان و جانبازان در مرکز شهر سنندجبراساس محاصبه صورت گرفته در حوزه ترافیک با تأکید بر وضعیت پیاده در خیابانها، معلولان و جانبازان اظهاراتی بدین صورت عنوان کردهاند: نامناسب …