توسعه مدل ریسک ادراک شده سفر به ایران به عنوان یک مقصد گردشگری- …

ریسک کلی ۱۶۷/۰ ۶۵/۱ فاصله روانی ۱۲۲/۰ ۸۲/۱ نیت گردشگر افراد در طبقات متفاوت منابع مالی ، از نظر ریسک ادراک شده ، فاصله روانی و نیت سفر به ایران با یکدیگر تفاوت معنی داری …

توسعه مدل ریسک ادراک شده سفر به ایران به عنوان یک مقصد …

۰۵/۰≥ ۰۳/۱۵- ۲٫۵ دانش گردشگر ۰۵/۰≥ ۴۹/۲۸ ۷۱۱/۳ ریسک پذیری ۰۵/۰≥ ۸۷/۵- ۷۴/۲ نیت گردشگر ۴-۴-۱ تحلیل میانگین ریسک کلی ادراک شده ی گردشگران با توجه به اینکه ریسک از ابعاد متنوعی برخوردار است لذا …

رابطه تاب آوری و هوش معنوی با سلامت روان دانشجویان دانشگاه آزاد …

نحوه انجام پژوهش پس از تعیین موضوع و تهیه پرسشنامهها، با مسئولین مربوطه دانشگاه هماهنگی ها صورت پذیرفت و مجوزهای لازم برای انجام پژوهش تهیه گردید. در اقدام بعدی از لیستی از دانشکده های دانشگاه …

علمی : نقش آموزشهای فنی و حرفه ای در توسعه کارآفرینی در استان اصفهان مطالعه …

ویژگیهای رفتاری کارآفرین آموزشهای فنی و حرفه ای مهارت های فنی و حرفه ای کسب و کار جدید جدول ۳-۳- مدل ترسیمی تحقیق۳-۱۰٫ روش های آماری مورد استفادهپژوهشگر بایستی داده های جمع آوری شده برای …

جستجوی مقالات فارسی – بررسی تاثیر مدیریت دانش (KM) بر موفقیت مدیریت ارتباط مشتری (CRM) اثرات عوامل واسطه سازمانی …

بافتن یک مدل به لحاظ آماری معنادار که همچنین دارای معنا و مفهوم نظری و کاربردی باشد هدف اولیه از به کارگیری مدل‌سازی معادله ساختاری برای آزمون نظریه‌هاست. پژوهشگران معمولاً معیارهای سه گانه زیر را …

فایل دانشگاهی – رابطه شاخص توده بدنی و چرخش ذهنی در دانش آموزان دختر فعال و غیرفعال شهر ارومیه …

در مطالعه ای که پهلوان زاده، مقصودی، قضاوی و حبیب پور (۱۳۸۱) تحت عنوان رضایت از تصویر ذهنی بدن و شاخص توده بدن در نوجوانان انجام شد، نمونه ها ۴۰۰ نفر دانش آموز دختر و …

فایل – رابطه شاخص توده بدنی و چرخش ذهنی در دانش آموزان دختر فعال و غیرفعال …

در مطالعه ای که پهلوان زاده، مقصودی، قضاوی و حبیب پور (۱۳۸۱) تحت عنوان رضایت از تصویر ذهنی بدن و شاخص توده بدن در نوجوانان انجام شد، نمونه ها ۴۰۰ نفر دانش آموز دختر و …

بررسی تاثیر چهار هفته تمرین پلیومتریک با و بدون مصرف مکمل۹۲ …

۵۴/۰±۲ ۸۱/۰±۲۴/۱ مکمل ۹۹/۱۲۱±۱۲۹۲ ۱۵/۱۸۲±۸/۱۳۷۶ ۹۳/۰±۱۵/۳ ۰۲/۱±۸۲/۳ کنترل ۳/۱۲۱±۱۲۸۴ ۵/ ۱۴۴±۱۲۷۴ ۱۶۲/۰±۳۵/۱ ۱۶/۰±۸۰/۰ با توجه به جدول ۴-۲، میزان BDNF سرم پس از یک دوره تمرین پلیومتریک همراه با مصرف مکمل Q10 در گروههای ترکیب، …

منابع مقالات علمی : بررسی تاثیر چهار هفته تمرین پلیومتریک با و بدون مصرف مکمل۹۲ Q10 بر عملکرد ورزشی …

مکمل ۹۳/۰±۱۵/۳ ۰۲/۱±۸۲/۳ ۰۱۳/۰ کنترل ۱۶۲/۰±۳۵/۱ ۱۶/۰±۸۰/۰ ۱۲۳/۰ ۴-۳-۷٫ آزمون فرضیه هفتمفرض صفر(H0): 4 هفته تمرین پلیومتریک بر توان بیهوازی (اوج، میانگین توان بی هوازی و شاخص خستگی) تأثیر معنیداری ندارد.زیرفرض ۱: یک دوره تمرین پلیومتریک …

دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی تاثیر چهار هفته تمرین پلیومتریک با و بدون مصرف مکمل۹۲ Q10 بر عملکرد ورزشی …

۳-۶-۲٫ برنامه آزمونهادر ابتدای ورود آزمودنیها به آزمایشگاه در روز پس از خونگیری، اندازهگیریهای آنتروپومتریک شامل قد، وزن، با استفاده از قدسنج و ترازوی دیجیتال سکا[۴۶] (ساخت کشور آلمان، مدل ۷۰۷۱۳۱۴۰۰۴) اندازه گیری شد. سپس با …