آثار قرارداد ارفاقی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی- قسمت ۵

در حقوق کشورهای اروپایی شرط اساسی برای انعقاد قرارداد ارفاقی این است که ورشکسته آن را درخواست کند. در حقوق انگلیس حتی درخواست وکیل ورشکسته، با آنکه موکل عذر موجه داشته، پذیرفته نشده است.[۴۳] در آمریکا …

دسترسی به منابع مقالات : تحلیلی بر تغییرات کاربری اراضی در شهرداریهای کلانشهر تبریز- قسمت ۱۸

۱- توسعه ی پیرامونی را محدود می سازد.۲- کاربری زمین را با تراکم بالا تشویق می کند.۳- بر منطقه بندی مختلط تأکید دارد.۴- سفرهایی را که با وسایل شخصی صورت می گیرد، کاهش می دهد.۵- …