سامانه پژوهشی – بررسی و ارزیابی ترافیک و حمل و نقل شهری با توجه به نیازهای …

۰٫۰۰۳ ۰٫۰۶۳ ۰٫۰۱۴ ۰٫۰۶۳ پارک ملت ۰٫۰۰۳ ۰٫۰۵۰ ۰٫۱۷۱ ۰٫۲۸۵ ۰٫۰۰۳ ۰٫۰۳۸ ۰٫۰۱۴ ۰٫۰۳۸ میزان فاصله هر گزینه تا ایده آل مثبت و منفیاکنون باید ایده آلهای مثبت و منفی را برای هر شاخص محاسبه …

دسترسي به منابع مقالات : بررسی و ارزیابی ترافیک و حمل و نقل شهری با توجه به نیازهای معلولان و …

۰٫۳۵۶** ۰٫۰۰۱ ۴ مشارکت نکردن و درگیر نشدن معلولان و جانبازاندر فعالیتهای متنوع شهری ۰۵۱۴** ۰٫۰۰۶ ۵ گوشه نشینی، انزوا و افسردگی معلولان ۰٫۵۸۶** ۰٫۰۰۵ در سطح اطمینان ۹۹ درصد چنانچه مطابق با نتایج حاصل …