بررسی تاثیر مدیریت دانش (KM) بر موفقیت مدیریت ارتباط مشتری (CRM) اثرات عوامل …

² بهبود میزان موفقیت: سازمان با اجرای CRM از رفتار غلط با مشتریان در فرآیند فروش اجتناب می‌کند.² افزایش سود: در نتیجه شناخت مشتریان، ارائه ارزش و تخفیف قیمت به آن‌ها.² افزایش میزان رضایت مشتریان: …

بررسی تاثیر مدیریت دانش (KM) بر موفقیت مدیریت ارتباط مشتری (CRM) اثرات عوامل واسطه سازمانی …

² خدمات ویژه (رفتارهای خاص): خدمات اضافی، قیمت‌های ویژه و اولویت بالاتر نسبت به دیگر مشتریان. البته باید توجه شود که مشتریان، متفاوت هستندو ادراکات متمایز از یکدیگر دارند در نتیجه ارزش روابط و نوع …

سایت مقالات فارسی – نقش مدیران، کارکنان و مشتریان در ایجاد ارزش- قسمت ۴۱

NFI شاخص برازش هنجار شده بیشتر از ۹/۰ ۹۹۵/۰ NNFI شاخص برازش هنجار نشده بیشتر از ۹/۰ ۹۹۷/۰ CFI شاخص برازش مقایسه‌ای بیشتر از ۹/۰ ۹۹۹/۰ منبع: یافته‌های تحقیق۴-۶- جمع‌بندی فصل چهارمدر این فصل تجزیه …

تحقیق – نقش مدیران، کارکنان و مشتریان در ایجاد ارزش- قسمت ۱۴

سولیوان و همکاران،۲۰۱۲ ایجاد ارزش با عملکرد (فروش) رابطه مثبتی دارد و متغیرهای تعدیل گر حسابداری مدیریت استراتژیک و ادراک مشتری این رابطه را تشدید می‌کنند. گریسمن و همکاران،۲۰۱۲ مشتری‌گرایی تأثیر مثبتی بر روی عملکرد …

نقش مدیران، کارکنان و مشتریان در ایجاد ارزش- قسمت ۲

دانشگاه: تبریز دانشکده: اقتصاد، مدیریت و بازرگانیتعداد صفحات: ۱۲۲ تاریخ دفاع: ۴/۵/۱۳۹۳ واژههای کلیدی: نوآوری، رهبری تحولگرا، قابیلیت بازاریابی، ایجاد ارزشطبقه بندی JEL: M31، M10، M12 چکیدهجهانی شدن تجارت و اقتصاد و پویاتر شدن رقابت، نقش مشتریان را در …

تحقیق – نقش مدیران، کارکنان و مشتریان در ایجاد ارزش- قسمت ۶

۲- بررسی تأثیر ارزش از دیدگاه شرکت بر ارزش از دیدگاه مشتریان.۳- بررسی تأثیر قابلیت نوآوری شرکت بر ارزش از دیدگاه شرکت با نقش تعدیل گر رهبری تحول‌گرای مدیران.۴- بررسی تأثیر ارزش از دیدگاه شرکت …