دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی تاثیر چهار هفته تمرین پلیومتریک با و بدون مصرف مکمل۹۲ Q10 بر عملکرد ورزشی …

۳-۶-۲٫ برنامه آزمونهادر ابتدای ورود آزمودنیها به آزمایشگاه در روز پس از خونگیری، اندازهگیریهای آنتروپومتریک شامل قد، وزن، با استفاده از قدسنج و ترازوی دیجیتال سکا[۴۶] (ساخت کشور آلمان، مدل ۷۰۷۱۳۱۴۰۰۴) اندازه گیری شد. سپس با …

پژوهش دانشگاهی – بررسی تاثیر چهار هفته تمرین پلیومتریک با و بدون مصرف مکمل۹۲ Q10 بر عملکرد …

نمودار ۳-۱٫ شمای کلی از اجرای مراحل دوره تحقیق۳-۳٫ مشخصات آزمودنیهاآزمودنیهای تحقیق حاضر را ۳۴ نفر از دانشجویان زن رشته تربیت بدنی تشکیل دادند. پس از بیان انتظارات محقق از آزمودنیها در طی دوره پژوهش …