پژوهش – ارزیابی عملکرد مالی بانک ‌‌ها با استفاده از روش ‌های غیر پارامتری مطالعه …

مطابق فرمول کارآیی IDMU می‌تواند به صورت زیر تعریف شود:فرمول ۳-۴در اینجا ur وvi وزن فاکتورهای اختصاص شده به r امین خروجی وI امین ورودی است. واضح است که IDMU باید قادر به دستیابی به …