بررسی ارتباط بین ظرفیت شناختی با بهبودی توانائی حساسیت پذیری دست به …

۰٫۲۴۱ ۳٫۷۱۹ ۰٫۰۰۰ زمان واکنش ۰٫۸۷۹- ۰٫۳۸۰ ۰٫۲۲۳- ۲٫۳۱۵- ۰٫۰۲۲ نتایج جدول ۴-۳-۱-۹، نشان میدهد که متغیرهای”توجه انتخابی “، “حافظه کوتاهمدت”، “توانائی بینائی-فضائی” و “زمان واکنش” پیشبینی کنندههای معنیدار حس شناخت لمسی هستند. ضریب استانداردشده …

بررسی ارتباط بین ظرفیت شناختی با بهبودی توانائی حساسیت پذیری دست به …

۰٫۲۸۳ ۰٫۳۳۲ ۳٫۴۸۳ ۰٫۰۰۱ توانائی بینائی-فضائی ۲٫۱۱۱ ۰٫۰۰۵ ۰٫۲۸۰ ۴٫۲۱۴ ۰٫۰۰۰ زمان واکنش ۲٫۴۴۶- ۰٫۸۴۰ ۰٫۲۷۵- ۲٫۹۱۴- ۰٫۰۰۴ نتایج جدول ۴–۱۳-۶، نشان میدهد که متغیرهای”توجه انتخابی “، “توانائی بینائی-فضائی” و “زمان واکنش” پیشبینی کنندههای معنیدار …

دسترسی متن کامل – بررسی ارتباط بین ظرفیت شناختی با بهبودی توانائی حساسیت پذیری دست به دنبال آسیب …

۱۳۰ ۱۹٫۱۸۴۶ ۴٫۷۵۵۷۱ ۰٫۴۱۷۱۰ ۴-۳) آمار تحلیلی: در این بخش، نتایج مربوط به آزمونهای مورد استفاده، همراه با نتایج معنیدار و غیر معنیدار هر فرضیه، مورد بررسی قرار میگیرند. این بخش شامل سه قسمت میباشد. …

پژوهش – بررسی ارتباط بین ظرفیت شناختی با بهبودی توانائی حساسیت پذیری دست به دنبال آسیب …

طراحی با مکعبها ۳٫۴۱۶ ۰٫۰۰۱ ۰٫۱۴۶ ۲٫۹۹۴ ۰٫۰۰۳ نتایج جدول ۴-۳-۱-۳، نشان می دهد که متغیرهای”زمان واکنش” ، “توجه انتخابی” و “توانائی بینائی-فضائی” پیشبینی کنندههای معنیدار حس لمس-فشار هستند. ضریب استانداردشده رگرسیون برای متغیر “زمان …

بررسی ارتباط بین ظرفیت شناختی با بهبودی توانائی حساسیت پذیری دست به …

ج ـ ب هزارم ثانیه ۵۵=۲۳۰-۲۸۵ ۲-۶-۵-۱-۱-۳) ماهیت پردازش زنجیره‌ای و پردازش موازییک کارخانه ماشین‌سازی تمام اتوماتیک را به عنوان مدلی از پردازش اطلاعات در نظر بگیرید. برخی از مراحل ماشین‌سازی به طور همزمان و …

سايت مقالات فارسی – بررسی ارتباط بین ظرفیت شناختی با بهبودی توانائی حساسیت پذیری دست به دنبال …

در سال ۲۰۰۸، بوندر[۴۰۸] و همکارانش در یک مطالعه آینده نگر به بررسی ارتباط بین نتایج بهبود حسی و توانائی های شناختی در افرادی که ترمیم عصب محیطی داشتند، پرداختند. آزمون های مورد استفاده در این …