فايل – بررسی تأثیر مؤلفه‌های کیفیت عملکرد از منظر مشروعیت بر رضایت والدین دانش آموزان …

بابایی، غلامرضا و عدالتی مجد، قاسم، ۱۳۸۹٫ “میزان رضایت والدین از عملکرد مدارس متوسطه و عوامل مؤثر بر آن”, مشهد: اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی.بازرگان، عباس.، ۱۳۹۰٫” نقش فرهنگ کیفیت در دستیابی به عملکرد مطلوب …

بررسی سرمایه اجتماعی درون برون گروهی در فضای مجازی با تاکید بر دهمین انتخابات …

برقراری ارتباط سیاسی با نخبگان سیاسی حاکم و غیر حاکم؛اعمال نظر مستقیم و مخفی(رای دادن)از بعد برگزارکنندگان :کسب مشروعیت سیاسی؛باقی ماندن در قدرت، در حال و آینده.ب) کارکردهای پنهان از بعد انتخاب شوندگان : – …

سایت مقالات فارسی – بررسی سرمایه اجتماعی درون برون گروهی در فضای مجازی با …

۴-۵۶ : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان به گویه پذیرفتن در خواست فرد ناشناسی برای ملحق شدن به لیست دوستان شما در تاریخ ۱/۳/۸۸ لغایت ۲۲/۳/۸۸(ایام تبلیغاتی انتخاباتی تا شب انتخابات) ۱۲۹۴-۵۷ : توزیع فراوانی …