سامانه پژوهشی – بررسی تاثیر مدیریت دانش (KM) بر موفقیت مدیریت ارتباط مشتری (CRM) اثرات عوامل …

۳) انعطاف‌پذیری و انطباق‌پذیری:به کارکنان اجازه می‌دهد درک بهتری از کار خود به عمل آورده، راه‌حل‌های نوآور مطرح کنند، با سرپرستی مستقیم کمتر کار کنند و کمتر نیاز به مداخله داشته باشند. در نتیجه کارکنان …

مقاله دانشگاهی – بررسی تاثیر اطلاعات حسابداری منابع انسانی بر ارزش شرکت‌های تأثیر عوامل اجتماعی …

۶ ارزش درک شده ۲-۹ ۷ ارتباطات ۲-۱۰ ۸ وفاداری به شرکت/کارکنان ۲-۱۲ ۲-۶-۷-۱-الگو بر اساس نگرشی و رفتاریالگوهای نگرشی و رفتاری، رویکردهای معمولی برای ایجاد تفاوت میان وفاداری نگرشی و وفاداری رفتاری مصرف کننده …

مقاله علمی با منبع : بررسی تأثیر مؤلفه‌های کیفیت عملکرد از منظر مشروعیت بر رضایت والدین دانش آموزان …

.۰۰۰ X5 .۵۶۶ .۰۳۸ .۶۰۹ ۱۵٫۰۰۵ .۰۰۰ .۶۰۹ .۶۰۹ .۶۰۹ a. Dependent Variable: Y پیوست ج:شاخص های رضایت مشتریبه منظور اندازه گیری میزان رضایت مشتری شاخص هایی وجود دارد که مؤلفه هایی را در نظر …