امکان سنجی توسعه تجارت الکترونیک در بخش صادرات محصولات کشاورزی شهرستان ایرانشهر و چابهار- …

عوامل ذکر شده فوق به طور جداگانه و در قالب یک سیستم فراهم کنندۀ زمینه‌های رقابت پذیری شرکت‌هاست. بدیهی است شرکت‌ها در کشوری که سریع‌ترین امکان جهت توسعه تخصص گرایی را در کسب دانایی و …

نیاز سنجی مهارتهای مدیریتی روسای کلانتری های تهران بزرگ- قسمت ۸

ارتباطات(تبادل اطلاعات و تشریفات اداری) نقش های تصمیم گیری(کارآفرین، رسیدگی کننده به اختلال، تخصیص دهنده منابع، مذاکره کننده) مهارت های مفهومی مدیریت منابع انسانی(ایجاد انگیزه، مدیریت تعارض، برقراری نظم، آموزش وپرداختن به امور کارکنان) شبکه …