نقش مدیران، کارکنان و مشتریان در ایجاد ارزش- قسمت ۱۷

ارزش ارائه‌شده توسط شرکت تأثیر مثبت و معنی‌داری بر ارزش دریافتی (درک شده) توسط مشتریان دارد.قابلیت بازاریابی کارکنان رابطه بین ارزش ارائه‌شده توسط شرکت و ارزش دریافتی (درک شده) مشتریان را تعدیل می‌کند.ارزش دریافتی (درک …