نقد جامعه شناختی در دیوان اشعار سید اشرف الدین گیلانی نسیم شمال- قسمت …

(ناصح، ۱۳۷۳: ۱۰۵)در شعر عرفانی نیز، وطن در مفهوم عالی تر و بالاتر از ولایت و خانه و کاشانه، وطن به معنی عالم ملکوت یا عالم بالاست و بالاترین آرزوی عارف، پرواز مرغ روح و …