سامانه پژوهشی – مقایسه تاثیر دو نوع تمرین گیرنده عمقی بر حس وضعیت مفصل زانو بازیکنان …

۲- مشاهده : مشاهده اندامهای تحتانی جهت بررسی وجود تغییر شکلهای آن۳- اندازه گیری وزن با ترازو Soehnle ساخت آلمان۴- اندازه گیری قد با متر محاسبه BMI بافرمول وزن / مجذور قد Wobble board چوبی …

مقایسه تاثیر دو نوع تمرین گیرنده عمقی بر حس وضعیت مفصل زانو بازیکنان …

بین کندیلی تیبیا متصل می شود. لیگامان داخلی نزدیکتر به قسمت پشت مفصل زانو دورتر از جلوی آن قرار می گیرد. این لیگامان نوار صاف پهنی است که از بالا به اپی کندیل داخلی استخوان …

دسته بندي علمی – پژوهشی : مقایسه تاثیر دو نوع تمرین گیرنده عمقی بر حس وضعیت مفصل زانو بازیکنان …

در تحقیقات پالمر[۳۴](۱۹۳۸) اینطور نتیجه گیری شده است که ثبات مفصلی ناشی از تاثیر مستقیم آورانهای مفصلی بر نورنهای حرکتی آلفا است (۵۱). با استفاده از تحریکات الکتریکی و مکانیکی، وجود اینگونه رفلکسهای لیگامانی – …

تعیین اثر استفاده از آبفشانهای فوق لثه ای حاوی کلرهگزیدین و گاز استریل بر روی اندکس …

۵- رضایت خود بیمار نیز کسب شود.۶-عدم وجود ضایعات ناشی از انفیلتراسیون سلولهای بدخیم به لثه و استخوان فکمعیارهای خروج نیز عبارتند از:۱-بیماران مبتلا به دیابت۲-بیمارانی که بعد از استفاده از روش های فوق دچار …

تعیین اثر استفاده از آبفشانهای فوق لثه ای حاوی کلرهگزیدین و گاز استریل …

۱۹-در مطالعهای که در سال ۱۳۷۸ (۱۹۹۹) توسط دکتر جوادزاده و همکاران انجام شد،‌ وضعیت دهانی ۴۰ بیمار بستری در بخش خون که مبتلا به سرطان خون بودند، با شروع شیمی درمانی مورد معاینه قرار …

سايت مقالات فارسی – تعیین اثر استفاده از آبفشانهای فوق لثه ای حاوی کلرهگزیدین و گاز استریل …

آسیب به اعصاب :سلول های لوسمیک ممکن است به دستگاه عصبی مرکزی یا محیطی نفوذ کنند و منجر به فلج اعصاب مغزی، پاراستزی، بی حسی و پارالزی شوند. گاه انتشارات لوسمیک به علت درگیری اعصاب …