سامانه پژوهشی – روش شناسی مجمع البحرین طریحی در بکارگیری روایات- قسمت ۲۲

۶۲-عیاشی،محمدبن مسعود. تفسیرالعیاشی. به کوشش: هاشم رسولی محلاتی.تهران:المطبعه العلمیه. اول: ۱۳۸۰ش.۶۳-فتال نیشابوری،محمد ابن احمد. روضه الواعظین و بصیره المتعظین(ط – القدیم). قم: انتشارات رضی. اول: ۱۳۷۵ ش.۶۴-فخرالدین رازی،ابوعبدالله. محمدبن عمر.مفاتیح الغیب. بیروت: دارالاحیاءالتراث العربی. سوم: …

روش شناسی مجمع البحرین طریحی در بکارگیری روایات- قسمت ۱۷

راغب براین باور است، که”رُسُوخ‏ الشّی‏ءِ”یعنى ثابت شدن و استوار ماندن آن چیز در نهایت پایدارى.[۳۴۵]طبرسیبراینباوراست،کهتفسیرمتشابهاتراجزخداوندوراسخاندرعلمکسى نمى‏داندومرادازراسخانکسانى‏اند،کهدردانشخویش ثابت و ریشه‏دار و متقن و محکم‏اند،و بیانمی- دارد،که در معنای راسخون درعلم دو قول گفته شده است؛اول …

سامانه پژوهشی – روش شناسی مجمع البحرین طریحی در بکارگیری روایات- قسمت ۱۸

طریحی براین عقیده است، که کلمه شورکه کلمه مشاوره از این ریشه است، به معنای مشارکت درکلام است،تاحق آشکار شود.[۳۷۱] آیهی آورده شده،دراین قسمت عبارت است از: «فَبِما رَحْمَهٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَ لَوْ کُنْتَ …

سايت مقالات فارسی – روش شناسی مجمع البحرین طریحی در بکارگیری روایات- قسمت ۱۹

۳-۲۹-دلکمولف براین نظراست، که کلمه دلک به معنای زایل شدن و میل کردن است[۳۹۷]. آیهی آورده شده،عبارت است از:«أَقِمِ الصَّلاهَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ إِلى‏غَسَقِ اللَّیْلِ وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ کانَ مَشْهُوداً» (اسرا/۷۸)«نمازرا از زوال …

روش شناسی مجمع البحرین طریحی در بکارگیری روایات- قسمت ۲۰

نتایج وپیشنهاداتنتیجه کلیکتاب مجمع البحرین طریحی یک کتاب غریب القرآن با روش شناسی تفسیری وغیر تفسیری است، با بررسی این کتاب نتایج ذیل به دست آمد.بیشترین بهرهی طریحی از نقش ها وکاربرد های حدیث، متوجه …

روش شناسی مجمع البحرین طریحی در بکارگیری روایات- قسمت ۲۱

۲۶-ثقفی،ابراهیم بن محمد بن سعید بن هلال. الغارات(ط – القدیمه). به کوشش: عبد الزهرا حسینی.قم: دارالکتاب الاسلامی.اول: ۱۴۱۰ ق.۲۶-جزائرى، نعمت الله بن عبدالله‏.النورالمبین فی قصص الانبیاء و المرسلین( للجزائری). قم‏: مکتبه آیه الله المرعشی النجفی‏. …

روش شناسی مجمع البحرین طریحی در بکارگیری روایات- قسمت ۱۲

مولف در باب راء،کلمه تبر را به معنای هلاکت معنا کرده است. [۲۱۷] آیهی آورده شده، در این قسمت عبارت است از: « إِنَّ هؤُلاءِ مُتَبَّرٌ ما هُمْ فِیهِ وَ باطِلٌ ما کانُوا یَعْمَلُونَ »(اعراف /۱۳۹)«آنچه اینان در آنند، …

منابع مقالات علمی : روش شناسی مجمع البحرین طریحی در بکارگیری روایات- قسمت ۱۳

درمجمعالبحرینآمدهاست،کهکلمهصعق،بهمعنایعذابنابودکننده وترس شدیداست.[۲۴۱] آیهیآورده شده،عبارت است از: «وَ لَمَّا جاءَ مُوسى‏ لِمِیقاتِنا وَ کَلَّمَهُ رَبُّهُ قالَ رَبِّ أَرِنِی أَنْظُرْ إِلَیْکَ قالَ لَنْ تَرانِی وَ لکِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَکانَهُ فَسَوْفَ تَرانِی فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ …

روش شناسی مجمع البحرین طریحی در بکارگیری روایات- قسمت ۱۴

مولف اطیبالبیان نظر کسی را قبول ندارد،وحدیث امام باقر(علیه السلام)را مرسل میداند، که در کتب اخبار نیامده است.[۲۶۶]این حدیث علاوه برتبیین وتفسیرمقصود واژه اتا در قرآن ،معنایی مجازی در واژه اتا را نیز دربردارد؛چرا که …