مدیریت : انواع پرداخت‌های متغییرسازمانی

تسهیم سود غیرعملیاتی : شریک کردن کارکنان در سودهای حاصله از تحقق اهداف از قبل تعیین شده که به صورت زیر پرداخت می شه: ۱-به صورت برابر واسه همه اعضا ۲-به صورت درصدی از پرداخت پایه کارکنان ۳- به …

ضرورت بهره‌وری

کلید اصلی خوشبختی و کامیابی جوامع وابسته به بازدهی واحدهای تولیدکننده جنسا و خدمات یعنی سازمان ها و طرز کار اون ها مثل مؤسسه، شرکت، کارخانه، وزارتخانه، اداره، مغازه، مزرعه، مدرسه، بیمارستان، سربازخانه و … …

فروش مدیریت : عوامل مؤثر بر افزایش بهره وری

۲-۲۶-۱- عوامل خارجی یا غیرقابل کنترل یا عوامل برون سازمانی به عواملی گفته می شه که از خارج بر سازمان اثر می گذارن و تحت اختیار افراد و مدیران درون سازمان نیستن. یعنی مدیریت سازمان قادر نیس در کوتاه مدت اون ها …