بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر اعتقادات خودکارآمدی و استرس تحصيلي دانش آموزان سال سوم دبیرستان شهرستان نيشابور ( 87 1386)- قسمت 66

04/0- 1 معناداری در سطح 05/0. ** معناداری در سطح 01/0.همانطور که از جدول (20-4) برمی آید، بین خودکارآمدی و استرس تحصیلی و خرده آزمون های آن رابطه ی همبستگی منفی وجود دارد. اما این …

بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر اعتقادات خودکارآمدی و استرس تحصيلي دانش آموزان سال سوم دبیرستان شهرستان نيشابور ( 87 1386)- قسمت 60

شاخص های آماری متغیرها df Ms F Sig پیش آزمون 1 308/6 34/0 56/0 جنسیت 1 89/1 1/0 75/0 رشته ی تحصیلی 2 57/15 85/0 44/0 عضوت گروهی 1 3/57 11/3 08/0 نتایج جدول (15- …

بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر اعتقادات خودکارآمدی و استرس تحصيلي دانش آموزان سال سوم دبیرستان شهرستان نيشابور ( 87 1386)- قسمت 62

F Sig پیش آزمون 1 96/16 5/1 23/0 جنسیت 1 21/0 02/0 89/0 رشته ی تحصیلی 2 51/17 54/1 22/0 عضوت گروهی 1 46/52 63/4 037/0 نتایج جدول (17- 4) نشان می دهد که تفاوت …

بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر اعتقادات خودکارآمدی و استرس تحصيلي دانش آموزان سال سوم دبیرستان شهرستان نيشابور ( 87 1386)- قسمت 64

1 999/890 91/18 000/0 جنسیت 1 321/245 21/5 027/0 رشته ی تحصیلی 2 92/260 54/5 007/0 عضوت گروهی 1 21/811 22/17 000/0 نتایج جدول (19- 4) نشان می دهد که تفاوت بین میانگین نمرات باقی …

بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر اعتقادات خودکارآمدی و استرس تحصيلي دانش آموزان سال سوم دبیرستان شهرستان نيشابور ( 87 1386)- قسمت 56

انحراف معیار 4.41 3.56 7.52 11.31 با توجه به جدول شماره ی (10- 4) مقایسه ی میانگین نمرات استرس تحصیلی و خودکارآمدی شرکت کنندگان گروه آزمایشی و گروه کنترل در مرحله ی پیش آزمون نشان …

بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر اعتقادات خودکارآمدی و استرس تحصيلي دانش آموزان سال سوم دبیرستان شهرستان نيشابور ( 87 1386)- قسمت 59

03/0 نتایج جدول (13- 4 ) نشان می دهد که تفاوت بین میانگین نمرات باقی مانده ی استرس تحصیلی ناشی از انتظارات تحصیلی کل گروه آزمایشی و گروه کنترل در مرحله ی پس آزمون معنی …

بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر اعتقادات خودکارآمدی و استرس تحصيلي دانش آموزان سال سوم دبیرستان شهرستان نيشابور ( 87 1386)- قسمت 38

مهارت های انتخاب هدف و روابط بین فردی (محمدخانی، 1383 و طارمیان، 1383) شیوه های مختلف تصمیم گیریسازمان بهداشت جهانی، شیوه های مختلف تصمیم گیری را به صورت زیر تقسیم بندی می کند: تصمیم گیری …

بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر اعتقادات خودکارآمدی و استرس تحصيلي دانش آموزان سال سوم دبیرستان شهرستان نيشابور ( 87 1386)- قسمت 40

همچنین ثمری و لعلی فاز (1384)، اثر بخشی آموزش مهارت های زندگی را بر استرس خانوادگی و پذیرش اجتماعی مورد مطالعه قرار دادند. در طرح پژوهشی وی که از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش …

بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر اعتقادات خودکارآمدی و استرس تحصيلي دانش آموزان سال سوم دبیرستان شهرستان نيشابور ( 87 1386)- قسمت 34

آرامش افزایش عزت نفس دیگرانمی دانند جایگاهشان کجاست.احساس درک شدن گوش دهنده ی فعالابراز محدودیت ها و انتظاراتمراقب احساسات دیگرانعدم قضاوتابراز صادقانه تعریف جرأت مندیاز جرأت مندی تعاریف مختلفی به عمل آمده است که در ذیل …