بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر اعتقادات خودکارآمدی و استرس تحصيلي دانش آموزان سال سوم دبیرستان شهرستان نيشابور ( 87 1386)- قسمت 62

F Sig پیش آزمون 1 96/16 5/1 23/0 جنسیت 1 21/0 02/0 89/0 رشته ی تحصیلی 2 51/17 54/1 22/0 عضوت گروهی 1 46/52 63/4 037/0 نتایج جدول (17- 4) نشان می دهد که تفاوت …

بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر اعتقادات خودکارآمدی و استرس تحصيلي دانش آموزان سال سوم دبیرستان شهرستان نيشابور ( 87 1386)- قسمت 64

1 999/890 91/18 000/0 جنسیت 1 321/245 21/5 027/0 رشته ی تحصیلی 2 92/260 54/5 007/0 عضوت گروهی 1 21/811 22/17 000/0 نتایج جدول (19- 4) نشان می دهد که تفاوت بین میانگین نمرات باقی …

بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر اعتقادات خودکارآمدی و استرس تحصيلي دانش آموزان سال سوم دبیرستان شهرستان نيشابور ( 87 1386)- قسمت 56

انحراف معیار 4.41 3.56 7.52 11.31 با توجه به جدول شماره ی (10- 4) مقایسه ی میانگین نمرات استرس تحصیلی و خودکارآمدی شرکت کنندگان گروه آزمایشی و گروه کنترل در مرحله ی پیش آزمون نشان …

بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر اعتقادات خودکارآمدی و استرس تحصيلي دانش آموزان سال سوم دبیرستان شهرستان نيشابور ( 87 1386)- قسمت 59

03/0 نتایج جدول (13- 4 ) نشان می دهد که تفاوت بین میانگین نمرات باقی مانده ی استرس تحصیلی ناشی از انتظارات تحصیلی کل گروه آزمایشی و گروه کنترل در مرحله ی پس آزمون معنی …

بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر اعتقادات خودکارآمدی و استرس تحصيلي دانش آموزان سال سوم دبیرستان شهرستان نيشابور ( 87 1386)- قسمت 38

مهارت های انتخاب هدف و روابط بین فردی (محمدخانی، 1383 و طارمیان، 1383) شیوه های مختلف تصمیم گیریسازمان بهداشت جهانی، شیوه های مختلف تصمیم گیری را به صورت زیر تقسیم بندی می کند: تصمیم گیری …

بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر اعتقادات خودکارآمدی و استرس تحصيلي دانش آموزان سال سوم دبیرستان شهرستان نيشابور ( 87 1386)- قسمت 40

همچنین ثمری و لعلی فاز (1384)، اثر بخشی آموزش مهارت های زندگی را بر استرس خانوادگی و پذیرش اجتماعی مورد مطالعه قرار دادند. در طرح پژوهشی وی که از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش …

بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر اعتقادات خودکارآمدی و استرس تحصيلي دانش آموزان سال سوم دبیرستان شهرستان نيشابور ( 87 1386)- قسمت 34

آرامش افزایش عزت نفس دیگرانمی دانند جایگاهشان کجاست.احساس درک شدن گوش دهنده ی فعالابراز محدودیت ها و انتظاراتمراقب احساسات دیگرانعدم قضاوتابراز صادقانه تعریف جرأت مندیاز جرأت مندی تعاریف مختلفی به عمل آمده است که در ذیل …

بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر اعتقادات خودکارآمدی و استرس تحصيلي دانش آموزان سال سوم دبیرستان شهرستان نيشابور ( 87 1386)- قسمت 35

گروه سوم: اضطراب انتظاری، آن ها را از گفتن یا انجام دادن رفتارهایی که حاکی از جرأت مندی است، باز می دارد. روش مقابله با اضطراب که حساسیت زدایی یا آرمیدگی است را نمی دانند. گروه …

بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر اعتقادات خودکارآمدی و استرس تحصيلي دانش آموزان سال سوم دبیرستان شهرستان نيشابور ( 87 1386)- قسمت 36

ادراک اجتماعی[226] : اشخاصی که قادر به انجام رفتار جرأت مندانه نیستند؛ درک حقیقی از رفتار دیگران ندارند و درخواست های نامعقول دیگران را معقول می دانند. باید برای جداساختن درخواست های معقول و نامعقول دیگران …

بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر اعتقادات خودکارآمدی و استرس تحصيلي دانش آموزان سال سوم دبیرستان شهرستان نيشابور ( 87 1386)- قسمت 29

خون بجای معده و روده بیشتر به سوی مغز و عضلات مخطط سرازیر می شود. رنگ چهره تغییر می یابد (سرخ شدگی یا رنگ پریدگی). داغ شده یا یخ کردن بدن. موهای پوست سیخ شده …