عناصر تشکیل دهنده اسناد تجاری -برات

عناصر تشکیل دهنده اسناد تجاری عناصر تشکیل دهنده این اسناد (برات، سفته و چک) عبارتند از: این اوراق از نظر ادله اثبات دعوی به عنوان سند شناخته می‌شود و قابل معامله و نقل و انتقال …