فروش مدیریت : عوامل مؤثر بر افزایش بهره وری

۲-۲۶-۱- عوامل خارجی یا غیرقابل کنترل یا عوامل برون سازمانی به عواملی گفته می شه که از خارج بر سازمان اثر می گذارن و تحت اختیار افراد و مدیران درون سازمان نیستن. […]

فروش مدیریت : عوامل مؤثر بر افزایش بهره وری Read More